Αν δεν το έχει η κούτρα σου…: Διαγωνισμός 13 εκατ. ευρώ για… λιγότερη γραφειοκρατία

Δημόσια Διοίκηση
Μοιραστείτε το:

Απλούστευση και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις αλλά και ουσιαστική προστασία του δημόσιου συμφέροντος προβλέπει έργο προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, που προκηρύσσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

της Μαρίας Μόσχου

Στην προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) προχωρά η κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει τον διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.142.946,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης:

Σκοπός της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών-επιστημονικών υπηρεσιών όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από:

 • την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και
 • την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις αλλά και
 • την ουσιαστική προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και διοικητικές διαδικασίες.

Με την απλούστευση των διαδικασιών και τη μέτρηση διοικητικών βαρών στους τομείς πολιτικής που τίθενται σε προτεραιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, εξασφαλίζεται ο μετασχηματισμός της εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για δυο Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Θεματική αυτή Περιοχή καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής που θέτει κατά προτεραιότητα η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και βάσει των οποίων υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πολιτικής.

Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, διαδικασίες ή ρυθμιστικά κείμενα.

Η Θεματική Περιοχή 2 θα επικεντρωθεί στην ποσοτική αποτύπωση των υφιστάμενων ή απλουστευμένων διαδικασιών ώστε να συμβαδίζει με την πολιτική για το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας. Οι μετρήσεις διοικητικών βαρών θα γίνουν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κοινής ευρωπαϊκής αποδοχής, η οποία αποτελεί και το βασικό εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (Impact Assessment).

Αριθμός Συμβαλλόμενων Οικονομικών Φορέων: έως οχτώ (8), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς ή όλους τους οικονομικούς φορείς.

Ειδικότερα στο έργο του συμβούλου περιλαμβάνεται στην πρώτη ενότητα:

 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας και διατύπωση προτάσεων για τις κρίσιμες διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης- Αποτελέσματα μέτρησης των επιλεγμένων διαδικασιών με χρήση κατάλληλων δεικτών
 • Ανάπτυξη νέου μοντέλου διοικητικών διαδικασιών/ απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
 • Αναλυτικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του νέου μοντέλου διοικητικών διαδικασιών
 • Τεύχη προδιαγραφών αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
 • Προσδιορισμός των απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών και τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου
 • Προτάσεις τροποποίησης και βελτίωσης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου
 • Αναφορές διενέργειας ελέγχων των διαλειτουργικοτήτων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης
 • Πιλοτικές Εφαρμογές
 • Εκπαίδευση

Όσον αφορά τη δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται τα εξής έργα;

 • Μελέτη Μέτρηση Διοικητικών Βαρών μέσω εκκίνησης Διαβούλευσης
 • Προπαρασκευαστική Ανάλυση
 • Τυποποίηση Δεδομένων & Υπολογισμός
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προτάσεων

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Οι δαπάνες της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, εκτός εάν παραταθεί το χρονικό όριο επιλεξιμότητας προς συγχρηματοδότηση των δαπανών.

Πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged