Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου: Συνεδριάζει την Τρίτη 29.10.2019 στην Ξυλοτεχνία με 20 θέματα

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την    29-10-2019  ημέρα: Τρίτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του σε δύο τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 3. Συμπλήρωση της αριθ. 308/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Καταστροφής άχρηστων αντικειμένων άνευ αξίας και ορισμός 3ου μέλους, εκπροσώπου της μειοψηφίας. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του Γ’ τριμήνου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 7. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. ΑΠΕΡΓΗ ΠΕΤΡΟΥ – ΕΒΕΛΙΝΟΥ για μετατόπιση του περιπτέρου του από τη συμβολή των οδών Κάκτου & Ιβίσκου, σε νέα θέση, επί των οδών Αρτοξίνου & Αναπαύσεως. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 9. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 10. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 11. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ. (Γεν. Γραμ. κα Τσόγκα Κων/να)
 12. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 13. Έγκριση 1ης Παράτασης της με αρ. πρωτ. οικ.46248/12-11-2018 (18SYMV003991256 2018-11-12) σύμβασης εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Περιστερίου και του αναδόχου «ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ» για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/18»,  ποσού 103.694,98 €. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 14. Έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Περιστερίου και του αναδόχου «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ» για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/18», ποσού 694.897,81€. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 1ης & 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/16». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 16. Επικαιροποίηση της αριθ. 344/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Περιστερίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002669, με νέο σχέδιο. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 17. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 238/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» με νέο 1ο Α.Π.Ε. τακτοποιητικό.  (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)
 18. Ανάκληση της αριθ. 214/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάς ενός απορριμματοφόρου στο Δήμο Αίγινας. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 19. Λήψη απόφασης για τη δωρεά απορριμματοφόρου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 20. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Δήμου.   (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ

Μοιραστείτε το:
Tagged