Δημόσια Διοίκηση, Δήμοι και το δικαίωμα του πολίτη στην ενημέρωση

Δημόσια Διοίκηση
Μοιραστείτε το:

Είναι οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ανεξέλεγκτοι και πέρα από τους νόμους; Οι πολίτες προστατεύονται από το νόμο σε ότι αφορά την συμπεριφορά των δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων απέναντί τους;  Απαντήσεις σ’ αυτά δίνει η νομοθεσία που αν και πολυδαίδαλη και διεσπαρμένη σε διάφορα νομοθετήματ, είναι σκληρή αλλά και δίκαιη.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ο πολίτης να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να τα διεκδικεί μέχρι τέλος, απένανρτι στο τέρας της γραφειοκρατίας.

Όλοι οι πολίτες που συναλλάσσονται ή έχουν συναλλαχθεί με την Δημόσια Διοίκηση και τπυς κατά τόπους Δήμους, έχουν νιώσει στο πετσί τους και έχουν βιώσει τον ηταμό τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που τους απασχολούν.

Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα, όταν ο πολίτης αναζητά πληροφορίες και δημόσια έγγραφα είτε για κάποια προσωπική του υπόθεση, είτε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. το αστικό ή το περιαστικό περιβάλλον στο οποίο ζεί και τις αιτίες ρύπανσής του.

Τις περισσότερες φορές, ο δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος, στον οποίοαπευθύνεται ο πλίτης, ειδικά δε αν θεωρεί ότι ή πιστεύει ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που ζητά ο τελευταίος είναι «κρίσιμης» σημασίας για την υπηρεσία του και τον ίδιο ή τις πράξεις του, αρνείται με διάφορες προφάσεις να ικανοποιήσει το αίτημα ή τα αιτήματα των πολιτών.

Συνήθως, απλώς δεν απαντά, θέτοντας τα σχετικά αιτήματα στο αρχείο, ενώ έχει σημειωθεί ακόμη και άρνηση παραλαβής τους.

Η νομοθεσία, όμως, είναι σαφής και εναπόκειται στον πολίτη να ζητήσει ή μάλλον να απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή της από τους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που έχει απέναντί του, σε αντίθετη δε περίπτωση να αιτηθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές την δίωξή τους ή ακόμη και την αυτόφορη σύλληψή τους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα «η άρνηση» των δημοσίων ή δημοτικών υπαλλήλων να παραλάβουν γραπτό αίτημα πολίτη. Ο νόμος είναι σαφής και ορίζει ότι η παραλαβή του είναι υποχρεωτική, ακόμη και στην περίπτωση που ο πολίτης την καταθέτει σε αναρμόδια υπηρεσία, η οποία στην περίπτωση αυτή οφείλει εντός τριών ημερών να την διαβιβάσει στην υπηρεσία που έχει το σχετικό υπηρεσιακό αντικείμενο.

Επειδή το αδίκημα της «μη παραλαβής αιτήματος από πολίτη» είναι τόσο πειθαρχικό, όσο και ποινικό, ο πολίτης αν θέλει να διεκδικίσει  το δικαίωμά του, μπρεί να καλέσει τους άνδρες/γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ (το 100) και να ζητήσει την αυτόφορη δίωξη (και σύλληψη) του υπαλλήλου.

Δείτε στην συνέχεια μία σειρά άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας με τα δικαιώματα του πολίτη στις συναλλαγές του με τον Δημόσιο Τομέα και τους Δήμους και στο τέλος του άρθρου αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), του Συνηγόρου του Πολίτη, τον Οδηγό σύνταξης και χορήγησης δημοσίων εγγράφων και εγκυκλίους για το θέμα αυτό.

«Αιρετικός»

————————

Άρθρο 1 Π.Δ. 28/ 2015 – Πρόσβαση σε έγγραφα (Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004)

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
 2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
 3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.
 4. Το δικαίωμα των παραγράφων 1 και 2 ασκείται : α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για τον σκοπό αυτόν.
 5. Η άσκηση του κατά τις παραγράφους 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι ημέρες.

Άρθρο 9 Π.Δ. 28/ 2015 – Προθεσμία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων (Άρθρο 5 ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5 και 14 παρ. 1 ν. 4305/2014)

 1. Αιτήματα ως προς τη χορήγηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, ηοποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο. Οι φορείς του δημόσιου τομέα των άρθρων 11 και 12 επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα σχετικά αιτήματα και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
 2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα στην προθεσμία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Αν δεν προβλέπεται προθεσμία για την έγκαιρη χορήγηση των εγγράφων, οι παραπάνω φορείς χορηγούν το έγγραφο μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι είκοσι επιπλέον εργάσιμες ημέρες για τις περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον αιτούντα, μέσα σε τρεις εβδομάδες από την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της.
 3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχ. β’, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.
 4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόμο και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.
 5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδονται κατά την παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να συντμηθούν οι προθεσμίες αυτού του άρθρου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 7. Η παράγραφος 5 καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4305/2014 υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν είχαν συζητηθεί έως την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία με πράξεις του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού.

Άρθρο 43 Π.Δ. 28/ 2015 – Ορισμοί (Άρθρο 2 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:

 1. “Περιβαλλοντική πληροφορία”: οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετικά με:

α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το χώμα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υδροβιότοπων, των παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών, η βιοποικιλότητα και τα στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και η αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων αυτών,

β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκπομπές, οι απορρίψεις και άλλες εκχύσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία αναφέρονται στην περίπτωση α’,

γ) μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών μέτρων), όπως οι πολιτικές, η νομοθεσία, τα σχέδια, τα προγράμματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’, καθώς και μέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων

δ) εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

ε) αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονομικές αναλύσεις και παραδοχές χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ και

στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, τις συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης, τις τοποθεσίες και τα οικοδομήματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην περίπτωση α’ ή, μέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’.

 1. “Δημόσια αρχή”:

α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον και

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις περιπτώσεις α’ ή β’, εξαιρουμένων των οργάνων που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία.

3.”Πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή”: περιβαλλοντικές πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής, οι οποίες προέρχονται ή λαμβάνονται από την εν λόγω αρχή.

4.”Πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασμό δημόσιας αρχής”: περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην υλική κατοχή φυσικού ή νομικού προσώπου για λογαριασμό δημόσιας αρχής.

5.”Αιτών”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί περιβαλλοντικές πληροφορίες.

6.”Κοινό”: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή πρακτικές, οι ενώσεις ή οι οργανώσεις εκπροσώπησής τους.

Άρθρο 44 Π.Δ. 28/ 2015 – Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες για το περιβάλλον (Άρθρο 3 κ.υ.α. Η.Π.1. 11764/653/ 2006)

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα, ύστερα από γραπτήαίτησή του στις δημόσιες αρχές, να λαμβάνει γνώση ή /και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.
 2. H δημόσια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής, στην οποία περιλαμβάνεται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται η υποχρέωση για παροχή πληροφοριών, καθώς και η επισήμανση της δυνατότητας άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 47.
 3. Οι δημόσιες αρχές με την επιφύλαξη του άρθρου 45 και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες που θέτει ο αιτών, υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους μέσα σε προθεσμία:

α) είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης

β) δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των αιτουμένων πληροφοριών, δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθεί η αναφερόμενη στην περίπτωση α’ προθεσμία των είκοσι ημερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτών ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι ημερών, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση, καθώς και για τους λόγους που την υπαγορεύουν. Υπέρβαση των προθεσμιών της παραγράφου αυτής συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο αιτών επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στη δημόσια αρχή.

 1. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια αρχή, η αρχή αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες να την διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια αρχή. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων αρχών, οι προθεσμίες της παραγράφου 3 παρατείνονται κατά οκτώ ακόμη ημέρες.
 2. Εάν κάποιο αίτημα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια αρχή οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα :

α) τους λόγους της καθυστέρησης,

β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση για την παροχή των πληροφοριών και

γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

 1. Σε περίπτωση που η αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητά από τον αιτούντα, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 περίπτωση α’, να διευκρινίσει την αίτηση και του παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των δημόσιων αρχείων που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 9. Οι δημόσιες αρχές δύνανται, κατά περίπτωση, να απορρίπτουν αιτιολογημένα την αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1 (περίπτωση α’) του άρθρου 45.
 2. Εάν ο αιτών ζητά από δημόσια αρχή περιβαλλοντικές πληροφορίες με συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων), η δημόσια αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:

α) είναι ήδη προσιτές στο κοινό με άλλη μορφή ή μορφότυπο, ιδίως δυνάμει του άρθρου 48, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή

β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να χορηγήσει τις πληροφορίες αυτές με άλλη μορφή ή μορφότυπο, οπότε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει με τη συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι δημόσιες αρχές καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους να παρέχονται με μορφή ή μορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή και πρόσβαση με τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει το αίτημα παροχής των πληροφοριών αυτών, με τη μορφή ή το μορφότυπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτούντα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 περ. α’.

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για το περιβάλλον ασκείται με επιτόπια μελέτη ή με τη χορήγηση αντιγράφου, εκτός εάν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 46.
 2. Για την ευχερή άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης:

α) οι υπάλληλοι οφείλουν να υποστηρίζουν το κοινό στην αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες περιβάλλοντος,

β) οι κατάλογοι των δημόσιων αρχών πρέπει να είναι προσιτοί στο κοινό και

γ) οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν στις αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις, όπως:

– στον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης,

– στην καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των αιτούμενων πληροφοριών,

– στη δημιουργία μητρώων ή καταλόγων περιβαλλοντικών πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές αυτές ή κέντρων ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.

Οι δημόσιες αρχές ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και παρέχουν στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές.

Άρθρο 47 Π.Δ. 28/ 2015 – Διοικητικές προσφυγές και ένδικα βοηθήματα (Άρθρο 6 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 ν 4210/2013)

 1. Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι η δημόσια αρχή

α) αγνόησε την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, λόγω παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη), ή

β) απέρριψε την, σε αίτησή του αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει) ή

γ) απάντησε πλημμελώς ή

δ) δεν αντιμετώπισε το αίτημά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, δικαιούται να ασκήσει:

1) Το δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη), ενώπιον των κατά νόμον αρμόδιων οργάνων.

2) Αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι ενδεχομένως ζημιώνονται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

3) Ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον των κατά νόμον αρμόδιων οργάνων, για την τροποποίηση ή επανεξέταση των πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής.

 1. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απάντησης της δημόσιας αρχής ή από την ημερομηνία παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη).
 2. Πριν από την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, το κατά νόμον αρμόδιο όργανο του ΥΔΜΗΔ ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να ζητά τη γνώμη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί θεμάτων ουσίας της ενδικοφανούς προσφυγής. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί της ενδικοφανούς προσφυγής γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την άσκησή της.
 3. Οι αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου επί των ενδικοφανών προσφυγών κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία για Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος υποκεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 2 της κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006 (Β’327).
 4. Κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου επί της ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 45 ημερών, η προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ασκείται κατά της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.
 5. Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για τη δημόσια αρχή που κατέχει την πληροφορία, με την έννοια ότι η εν λόγω αρχή υποχρεούται στην εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων σχετικά με την παροχή της αιτηθείσας πληροφορίας την οποία άμεσα ή έμμεσα είχε αρχικά απορρίψει.

1- ΓνΝΣΚ 179/ 2016, Γν. Ολ. ΝΣΚ 253 / 2011 σελ.13 << Σε κάθε όμως περίπτωση, ο αρμόδιος Υπουργός, ασκώντας την ανώτατη εποπτεία των υπαγόμενων στην αρμοδιότητά του υποθέσεων , δύναται οποτεδήποτε, και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, να δώσει στον Γενικό Γραμματέα οδηγίες και εντολές σχετικά με την νομιμότητα των πράξεων του ( ΣΤΕ 3488 /1974) .  >>

2-ΓνΝΣΚ 327/2013 << Ως εκ τούτου ο κατά νόμο πειθαρχικώς προϊστάμενος οφείλει, ευθύς ως λάβει γνώση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά υπαλλήλου, του οποίου τυγχάνει πειθαρχικώς προϊστάμενος, να συλλέξει επαρκή στοιχεία από την ποινική δικογραφία μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές και, εφόσον κρίνει ότι βάσει αυτών δικαιολογείται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του προαναφερομένου υπαλλήλου, ή να ασκήσει ο ίδιος την πειθαρχική δίωξη ή να διαβιβάσει την υπόθεση στο πειθαρχικώς ανώτερο όργανο, στην περίπτωση, που η τυχόν επιβληθησομένη ποινή ξεπερνά την αρμοδιότητά του.>>

Πρόσβαση σε σχέδια διοικητικών εγγράφων

Η Διοίκηση υποχρεούται, κατά τη διαδικασία και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, να χορηγεί προς τους διοικούμενους αντίγραφα των σχεδίων των διοικητικών εγγράφων που περιέχουν τελειωμένη βούληση διοικητικού οργάνου, φέροντας τα στοιχεία του διοικητικού εγγράφου, τις μονογραφές των ενδιάμεσων οργάνων και την υπογραφή από το έχον την τελική αρμοδιότητα έκδοσης όργανο. (ΓνΝΣΚ 68/2015) (ΓνΝΣΚ 68/2015) σελ. 5-6,

γ) Υποχρεώνει την υπηρεσία να θέσει σε γνώση του διοικούμενου τα αιτούμενα αντίγραφα των διοικητικών εγγράφων ακόμη και αν η υπηρεσία, προς την οποία υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, δεν είναι η εκδούσα, (ΣΤΕ 3855 / 2010)  ή τα αιτούμενα αντίγραφα τηρούνται σε αρχείο άλλης υπηρεσίας, (ΣΤΕ 3943 / 1995 ) και

δ) πρέπει να παρέχεται απρόσκοπτα από τη Διοίκηση, χωρίς ο εφαρμοστής της διάταξης να νομιμοποιείται να θέτει περιορισμούς στην άσκηση αυτού με συσταλτικές ερμηνείες ( ΣΤΕ 1 / 1993, 6 / 2006  ΕΓΚ ΕΙΣΑΠ, Γνμ ΝΣΚ 535 /   2008 Ολομ).

———————–

1-  ΝΣΚ 68/ 2015, έγγραφα άλλων υπηρεσιων ΣΤΕ 3855/10 ,3943/95, 1/1993 σελ. 6

2 – Το  με αρ. πρ.  233607/ 44135/ 2017 /10-10- 2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη  www.synigoros.gr/resources/20171213-eggrafo-stp-dimos-laureotikis–2.pdf

 …. Ως εύλογο ενδιαφέρον νοείται εκείνο το οποίο προκύπτει κατά τρόπο αντικειµενικό από την ύπαρξη συγκεκριµένης αιτιώδους συνάφειας, συνδεόµενης µε το περιεχόµενο του στοιχείου στο οποίο ζητείται η πρόσβαση, (όχι βεβαίως το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθµη άσκηση των γενικών καθηκόντων της διοίκησης και την τήρηση των νόµων (ΣτΕ 3938/13). Με άλλα λόγια, νοµολογιακά έχει κριθεί ότι «ως ενδιαφερόµενος νοείται όχι µόνον αυτός που θεµελιώνει συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε µπορεί, ως εκ της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον του για τη γνώση του περιεχοµένου συγκεκριµένων διοικητικών εγγράφων» (ΣτΕ 94/13, 3938/13 κ.ά.). Κατά την εκπεφρασµένη άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής είναι επίσης ορθό η έννοια του εύλογου ενδιαφέροντος να ερµηνεύεται πολύ διευρυµένα εν όψει της δηµοκρατικής αρχής και του παρεπόµενου δικαιώµατος κάθε ενεργού πολίτη να πληροφορείται ό, τι τον αφορά άµεσα ή έµµεσα και εν τέλει να συµµετέχει στα κοινά https://www.synigoros.gr/?i=qualityof-life.el.parakoloy8isi_pota.361460  ……Μοναδική προϋπόθεση λοιπόν εν προκειμένω, για την άσκηση του δικαιώματός του, είναι η έγγραφη αίτησή του.

3-Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς  http://seedd.gr/Portals/0/Pdf/odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf

4-Οδηγός για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-12/odigos_katar_eggrafwn.pdf

5-ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2012 http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120405_oods54_odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf

6-ΓνΝΣΚ 372/ 2009 Η πειθαρχική διαδικασία κινείται υποχρεωτικά από την διοίκηση στις υπό του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις και σκοπό έχει την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, την τήρηση της αρχής της νομιμότητας κα την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος.

7- ΓνΝΣΚ 17/ 2017 Υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

8- ΓνΝΣΚ 327/2013

Α) Ο κατά νόμο πειθαρχικώς προϊστάμενος οφείλει, ευθύς ως λάβει γνώση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά υπαλλήλου, του οποίου τυγχάνει πειθαρχικώς προϊστάμενος, να συλλέξει επαρκή στοιχεία από την ποινική δικογραφία μετά από αλληλογραφία με τις αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές και, εφόσον κρίνει ότι βάσει αυτών δικαιολογείται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του προαναφερομένου υπαλλήλου, ή να ασκήσει ο ίδιος την πειθαρχική δίωξη ή να διαβιβάσει την υπόθεση στο πειθαρχικώς ανώτερο όργανο, στην περίπτωση, που η τυχόν επιβληθησομένη ποινή ξεπερνά την αρμοδιότητά του. Στην περίπτωση δε, που ο ίδιος ο υπάλληλος παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα, που αναφέρονται στην περ. ε’ της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 3528/2007, μεταξύ των οποίων και η χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας, θα τεθεί αυτοδικαίως σε κατάσταση αργίας και η αρμόδια υπηρεσία θα εκδώσει περί αυτού διαπιστωτική πράξη.

Β) Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής οφείλει με διαρκή επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσης και να λαμβάνει γνώση των στοιχείων του φακέλου, και κυρίως των περιστατικών (π.χ. έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμετάκλητη παραπομπή για τα αναφερόμενα στη σχετική διάταξη ποινικά αδικήματα κ.ά.), η συνδρομή των οποίων συνιστά τις προϋποθέσεις, για τη θέση του προαναφερομένου σε αυτοδίκαιη αργία, σε εφαρμογή των περιπτώσεων α, β, και γ, της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 3528/2007. Γ) Ανεξάρτητα από τα παραπάνω οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 104 του Ν. 3528/2007 παρέχουν την ευχέρεια στον πειθαρχικώς προϊστάμενο, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση, που επιδίδεται, σε αυτόν, τον οποίον αφορά, περί αναστολής της άσκησης καθηκόντων του εν λόγω υπαλλήλου, περί του οποίου, όμως πρέπει να γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών. (ομοφ.).

To με αρ. πρ. ΥΠΕΝ_ΣΕΝΕ_38923_3504_ 27-09 2018 Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα :115 26 :Α.Κανελλοπούλου :213 1513559 :213 1513010 sepdem@prv.ypeka.gr, a.kanelopoulou@prv.ypeka.gr, s.eleftheriadou@prv.ypeka.gr,

 1. Τα πολεοδομικά γραφεία των Δήμων (νυν Υπηρεσίες Δόμησης), είναι αρμόδια για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της κάθε περιοχής και τα πραγματικά δεδομένα της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης (άρθρο 94 Ν. 3852/10)
 2. Ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων Ο.Τ.Α., αστική και πειθαρχική ρύθμιση αιρετών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ.30/1996) που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 238 Ν. 3852/10).
 3. Έχει ανατεθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού» (παρ.ΙΙ. εδ 13 του άρθρου 280 Ν. 3852/10)
 4. Προσφυγές «κατά των πράξεων ή των παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ.,που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων» εξετάζονται από τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), τα οποία συγκροτούνται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας. (άρθρο 31 Ν.4030/ 2011)
 5. Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) έχει την αρμοδιότητα διενέργειας επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης.

6.Σύμφωνα με το Ν. 2839/2000 όπως ισχύει, από πλευράς Δικαιοσύνης, αρμόδια επί της εξέτασης της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων της διοίκησης είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

——————–

Σχετικά έγγραφα και στοιχεία νομοθεσίας: Δείτε ή κατεβάσετε τα αρχεία, κάνοντας κλικ επάνω στον τίτλο τους

Μοιραστείτε το:
Tagged