Κατάρτιση και επιμόρφωση: Με point system τα ΚΕΚ στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων – Τα κριτήρια

Κατάρτιση
Μοιραστείτε το:

Θα αξιολογούνται βάσει του πόσοι βρήκαν δουλειά και τι μισθούς παίρνουν

Οι πάροχοι θα μπαίνουν σε μια λίστα, βάσει των αποδόσεων που θα πετυχαίνουν, με τη «βαθμολογία» τους να καταγράφεται σε δελτίο επιδόσεων, η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους πολίτες.

Μετρήσιμους δείκτες, μέσω των οποίων θα αξιολογούνται συνεχώς οι πάροχοι κατάρτισης –όπως το ποσοστό ολοκλήρωσης ενός προγράμματος και ο βαθμός πιστοποίησης δεξιοτήτων, ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας, η διατήρησή τους στη θέση αυτή έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η μισθολογική εξέλιξή τους, αλλά και η ικανοποίηση του καταρτιζομένου και του εργοδότη του–, αναμένεται να θεσμοθετήσει το υπουργείο Εργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός μεταρρυθμισμένου και ολοκληρωμένου συστήματος και μιας εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων.

της Ρούλας Σαλούρου

Ο σχεδιασμός, που περιγράφεται μεταξύ άλλων και στις προωθούμενες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, περιλαμβάνει τον συντονισμό των κονδυλίων, τη ριζική αναθεώρηση του υπάρχοντος κατακερματισμένου συστήματος, την εφαρμογή ενός νέου συστήματος μέτρησης και αναφοράς συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από τους παρόχους κατάρτισης, την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία αυτή και, βέβαια, τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι πάροχοι θα μπαίνουν σε μια λίστα βάσει των αποδόσεων που θα πετυχαίνουν, με τη «βαθμολογία» τους να καταγράφεται σε δελτίο επιδόσεων, η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους πολίτες. Η απόδοσή τους άλλωστε θα καθορίζει και τα προνόμια (μπόνους) που μπορεί να έχουν, όπως βέβαια και τις πιθανές κυρώσεις, σε περίπτωση σταθερά χαμηλής «βαθμολογίας».

Στόχος της προωθούμενης κυβερνητικής παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που πλήττει την ελληνική οικονομία και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πόρων που επενδύονται στην κατάρτιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (European Skills Index) στην κατηγορία αντιστοίχησης δεξιοτήτων (skills matching).

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, 38% των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία στην εύρεση υπαλλήλων με τις απαραίτητες δεξιότητες για να καλύψουν τις κενές θέσεις, την ίδια στιγμή που το μερίδιο των εταιρειών που παρέχουν κατάρτιση σε δεξιότητες για το προσωπικό τους παραμένει το χαμηλότερο στην Ε.Ε., στο 22%, έναντι 72% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ένα σχέδιο νόμου που φιλοδοξεί να αλλάξει εκ βάθρων το ισχύον σύστημα κατάρτισης, δημιουργώντας ένα απλούστερο, αποτελεσματικότερο, στοχευμένο αλλά και ευέλικτο σύστημα, που θα υποστηρίζει το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης και θα προωθεί τη συνεχή και αποτελεσματική κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού της χώρας, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων του. Οπως εξηγεί ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, αυτονόητα, η ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη προϋποθέτει ένα κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, και το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. «Για να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος και να πιάσουν τόπο οι επενδύσεις, απαιτούνται τολμηρές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως η αναδιάρθρωση της κατάρτισης μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συντονισμού και διαχείρισης που θα εστιάζει στην ποιότητα, και όχι μόνο στην ποσότητα, θέτοντας στο επίκεντρό του δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας», επισημαίνει ο κ. Πρωτοψάλτης και τονίζει πως ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων και εργαζομένων. «Αυτό είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χαθεί», καταλήγει.

Η προτεινόμενη νέα εθνική στρατηγική για τις διά βίου δεξιότητες, θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην προώθηση δράσεων όπως:

  1. Παρακολούθηση και κάλυψη των αναγκών προσφοράς και ζήτησης.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα εκσυγχρονίσει, θα αναβαθμίσει και θα συνδέσει υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορα υπουργεία και οργανισμούς σε ένα νέο και επανασχεδιασμένο εργαλείο παρακολούθησης και ανάλυσης των προοπτικών της αγοράς εργασίας. Το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών τάσεων και τις ανάγκες δεξιοτήτων της οικονομίας, προκειμένου να προβάλλονται και να προβλέπονται εξελίξεις σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας προληπτικής και στοχευμένης εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων.

  1. Μέτρηση αποτελεσμάτων και διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι η εφαρμογή ενός νέου συστήματος αυστηρής μέτρησης και αναφοράς συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Εκτός από τις βασικές αρχές, όπως τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού κατάρτισης, η διαπίστευση, οι πιστοποιήσεις, οι εγκαταστάσεις, η κατάλληλη αδειοδότηση κ.λπ., το νέο σύστημα θα προβλέπει την αυστηρή μέτρηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Θα θεσμοθετηθούν δηλαδή κρίσιμοι δείκτες, όπως ποσοστά ολοκλήρωσης ενός προγράμματος, τοποθέτησης καταρτιζομένων σε θέσεις εργασίας, διατήρησης των θέσεων αυτών και εξέλιξης των εργαζομένων και των μισθών τους, ποσοστά πιστοποίησης, ποσοστά αδειών, ικανοποίηση εργαζομένου-εκπαιδευομένου και εργοδότη κ.λπ. Ετσι, θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα αφενός των προγραμμάτων, αφετέρου του παρόχου.

Κίνητρα και κυρώσεις

Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο όριο προδιαγραφών ποιότητας προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα λίστα εθνικών επιλέξιμων εκπαιδευτικών. Αυτό θα αξιολογείται συνεχώς. Θα πρέπει, δηλαδή, να διατηρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης βάσει αποτελεσμάτων για να παραμείνουν επιλέξιμοι. Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες που θα καθορίζουν τις ανταμοιβές αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Οσοι έχουν υψηλές αποδόσεις, θα επωφελούνται για παράδειγμα από υψηλότερες πληρωμές/μπόνους και λιγότερες ρυθμίσεις επίβλεψης. Αντίθετα, οι χαμηλής απόδοσης πάροχοι, που έχουν σταθερά χαμηλά αποτελέσματα, θα τίθενται σε κατάσταση προειδοποίησης, θα έχουν λιγότερες απολαβές, θα αντιμετωπίζουν υψηλότερο έλεγχο και ενδέχεται να χάνουν και την επιλεξιμότητά τους, να βγαίνουν δηλαδή από τη λίστα.

Πηγή: kathimerini.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged