Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο – σκούπα του ΥΠΕΣ για την Αυτοδιοίκηση-Δεκάδες σημαντικές Αλλαγές

Υπουργείο Εσωτερικών

Έφθασε τελικά στη Βουλή, αργά τη νύχτα της Παρασκευής 21/2, το Νομοσχέδιο που όλες τις τελευταίες εβδομάδες επανειλημμένως εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η συζήτησή του ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ξεκινά τη Δευτέρα 24/2 στις 13.00.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα “Νομοσχέδιο-σκούπα”, καθώς αποτελείται από 94 άρθρα, που αποτελούν συρραφή κάθε είδους πολλαπλάσιων ρυθμίσεων επί παντός του επιστητού, διαφόρων Υπουργείων (Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού & Αθλητισμού).

Από αυτοδιοικητικής οπτικής, το Ν/Σ “σαρώνει” σημειακά δεκάδες παραμέτρους της αυτοδιοικητικής λειτουργίας (θεσμικές, οικονομικές, διοικητικές) για Αιρετούς και Υπαλλήλους.

Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα Κεφάλαια Α, Β’, Γ’, αλλά και στο Ε’ που τιτλοφορείται “θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης” και περιέχει σωρεία διατάξεων μείζονος σημασίας για τους ΟΤΑ. Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΩΝ ΟΤΑ”

 • Αρ.1: Επιτροπή αναπτυξιακού σχεδιασμού τοπικού & περιφερειακού επιπέδου
 • Αρ.2: Τεχνική Βοήθεια
 • Αρ.3: Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Αρ.4: Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό
 • Αρ.5: Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ
 • Αρ.6: Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους – Λήξη διοικητικής υποστήριξης
 • Αρ.7: Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Αρ.8: Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ
 • Αρ.9: Τροποποίηση διατάξεων για τη συνεργασία Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ”

 • Αρ.10: Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας Δήμων
 • Αρ.11: Τροποποιήσεις του Καλλικράτη (ν.3852/2010)
 • Αρ.12: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας Δήμων
 • Αρ.13: Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας Αιρετών
 • Αρ.14: Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών Σταθμών
 • Αρ.15: Αντικατάσταση αρ.14 ν.4585/2018 περί ανέγερσης κτιρίων
 • Αρ.16: Τροποποίηση διατάξεων ν.2946/2001 περί υπαίθριων διαφημίσεων
 • Αρ.17: Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων
 • Αρ.18: Πρόγραμμα «Πρόληψη στο Σπίτι»
 • Αρ.19: Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ
 • Αρ.20: Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενωσεων
 • Αρ.21: Τροποποιήσεις αρ.49 ν.4647/2019
 • Αρ.22: Ρυθμίσεις για την επιβολή δημοτικών τελών επί ακινήτων
 • Αρ.23: Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ
 • Αρ.24: Ρύθμιση θεμάτων δασικών συνεταιρισμών
 • Αρ.25: Ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσιακών οχημάτων
 • Αρ.26: Μίσθωση ακινήτων από Δήμους
 • Αρ.27: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ
 • Αρ.28 Χρεωστικά ανοίγματα των ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αρ.29 – 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αρ.38 – 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Αρ.43: Ανάρτηση Ψηφιακού Οργανογράμματος
 • Αρ.44: Αντικατάσταση αρ.6 ν.4440/2016 για τη Διαδικασία διενέργειας Προγράμματος ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Αρ.45: Τροποποίηση αρ.7 ν.4440/2016 για την ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Αρ.46: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
 • Αρ.47: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
 • Αρ.48: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
 • Αρ.49: Ρυθμίσεις θεμάτων Αδειών
 • Αρ.50:  Πιστοποίηση Υγείας και Καταλληλότητας
 • Αρ.51: Τροποποίηση αρ.186 ν.4635/2019 Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην Αυτοδιοίκηση
 • Αρ.52: Τροποποίηση αρ.5 ν.4623/2019 Έννοια Ελεγκτή Νομιμότητας – Επόπτη
 • Αρ.53: Τροποποίηση αρ.16 ν.4369/2016 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • Αρ.54: Νομική Υποστήριξη δυναμικού Δημόσιου Τομέα
 • Αρ.55: Αλλαγές στο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αρ.56: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ διατάξεις για τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
 • Αρ.57: Μετάθεση Υπαλλήλου
 • Αρ.58 – 67: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΣΕΠ
 • Αρ.68: Μεταφορά προσωπικού
 • Αρ.69: Θέματα κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών
 • Αρ.70: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Αρ.71: Εισαγωγική εκπαίδευση Υπαλλήλων ΙΔΑΧ
 • Αρ.72: Υπάλληλοι-ΑΙΡΕΤΟΙ Αυτοδιοίκησης που δεν καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης
 • Αρ.73: ΠΥΣ 33/2006
 • Αρ.74: Ενδοδημοτικές Μετακινήσεις με Απόφαση Δημάρχου
 • Αρ.75: Συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων σε Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΤΑ
 • Αρ.76: Υποχρέωση παραμονής σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες ΟΤΑ
 • Αρ.77: Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ.78: Ρύθμιση θεμάτων ΕΥΠ
 • Αρ.79: Επιτροπή Θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
 • Αρ.80: Τροποποίηση αρ.37 ν.4622/2019
 • Αρ.81: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (Αρ.82–87) Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (Αρ.88- 90) Διατάξεις σχετικά με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (Αρ.89–93) Διατάξεις Υπουργείων Δικαιοσύνης και Πολιτισμού & Αθλητισμού

 • Αρ.94 Έναρξης ισχύος

Σχετικά κατατεθέντα έγγραφα:

 • Νομοσχέδιο (για να το δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ)
 • Αιτιολογική Έκθεση (για να τη δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ)
 • Έκθεση ΓΛΚ (για να τη δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ)

Πηγή: airetos.gr

Tagged