Νέα διαδικασία επιλογής και διορισμού Διοικήσεων στα ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα

Δημόσια Διοίκηση Περιφέρειες
Μοιραστείτε το:

Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε «το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων δημοσίου τομέα», κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη. Δημοσιεύματα που ακολούθησαν, τo περιέγραψαν ως ένα «σύγχρονο πλαίσιο επιλογής», μια «αξιοκρατική διαδικασία», με «ουσιαστική τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας», «σε εναρμόνιση προς τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές», κλπ.

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 28η Αυγούστου ως αρ.19 του Νομοσχεδίου-“σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών, με την Αιτιολογική Έκθεση να περιλαμβάνει τις ανωτέρω περιγραφές. Αξίζει να υπογραμμισθούν τρία σημεία:

Ι] Κατ’ αρχάς, το πεδίο εφαρμογής: Το νέο πλαίσιο αφορά το πως θα επιλέγονται «οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν.3429/2005» (παρ.1αρ.19).

ΙΙ] Δεύτερον, η σύνθεση της Επιτροπής, η οποία θα προεπιλέγει 3 υποψηφίους από το πλήθος όσων υποβάλλουν αίτηση, ώστε μετά ο Υπουργός να επιλέξει όποιον αυτός θέλει από τους 3 συγκεκριμένους.  Η «Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου» θα αποτελείται από (παρ.4):

 • (α) 1 Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο,
 • (β) 1 νομικό σύμβουλο του Κράτους,
 • (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),
 • (δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και
 • (ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως είναι εμφανές, η πλειοψηφία της Επιτροπής – ήτοι τα μέλη γ’, δ’ και ε’ – είναι πρόσωπα που έχει διορίσει η νυν Κυβέρνηση.

ΙΙΙ] Για την προεπιλογή των 3 επικρατέστερων, λαμβάνονται υπόψη 3 ομάδες κριτηρίων (παρ.5): μοριοδότηση «τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων», μοριοδότηση «προσόντων εμπειρίας» και μοριοδότηση «κατόπιν δομημένης συνέντευξης» (σε συνέντευξη καλούνται οι 7 επικρατέστεροι βάσει της μοριοδότησης των τυπικών εκπαιδευτικών και των προσόντων εμπειρίας).

Είναι εντυπωσιακό ότι η συνέντευξη μπορεί να δώσει 800 μόρια, ενώ π.χ. το διδακτορικό αξίζει μόνο 350 μόρια, το μεταπτυχιακό 250 ή η άριστη γνώση ξένης γλώσσας 45.

Το maximum μορίων που μπορεί να λάβει κάποιος για τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα είναι 800 μόρια, όσα δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος άλλος μόνο με τη συνέντευξη.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι στα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία (παρ.3), όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, χρειάζεται μόνο πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας κ-μ της Ε.Ε., δηλαδή δεν απαιτείται άριστη γνώση.

Στο τέλος ο Υπουργός επιλέγει και διορίζει όποιον θέλει από τους 3 επικρατέστερους που θα του υποδείξει η Επιτροπή (παρ.9).

Επισημαίνεται ότι αυτή η διαδικασία θα εφαρμοστεί (παρ.13) για τις θέσεις «που κενώνονται από 1ης Οκτωβρίου 2020».  Δεν πρόκειται,με απλά λόγια, να προκηρυχθούν προς «αξιοκρατική» πλήρωση οι θέσεις που είναι ήδη “πιασμένες” και όσες προλάβουν να καλυφθούν μέχρι τότε,αλλά μόνο εκείνες που τυχόν αδειάζουν.

Το Ν/Σ-“σκούπα” για Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση

Ξεκίνησε χθες 27 Αυγούστου το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την 10η Σεπτεμβρίου η επίσημη δημόσια διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ουσιαστικά πρόκειται για ακόμα ένα Νομοσχέδιο-“σκούπα”, που αποτελείται συνολικά από 42 άρθρα, πλήθος εκ των οποίων αφορά ειδικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα τη Δημόσια Διοίκηση.  Συνοπτικά, για τους ΟΤΑ και το Δημόσιο Τομέα τα ζητήματα που ρυθμίζονται αφορούν σε τίτλους άρθρων τα εξής:

 • αρ.19: Επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα
 • αρ.20: Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Συνεργάτες των Δήμων (τροποποίηση παρ.1 αρ.163 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων)
 • αρ.21: Ρυθμίσεις για το προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων (τροποποίηση παρ.3 αρ.21 του νόμου του ΑΣΕΠ)
 • αρ.22: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των ΔΕΥΑ
 • αρ.23: Αρμοδιότητα Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού επί προσλήψεων (τροποποίηση άρθρων 72 και 176 του Καλλικράτη) 
 • αρ.24: Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ και εξουσιοδοτική διάταξη (τροποποίηση παρ.2 αρ.54 του πρόσφατου ν.4662/2020)
 • αρ.25: Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
 • αρ.27: Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”
 • αρ.28: Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων από τους ΟΤΑ
 • αρ.29: Ανάθεση αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων στις Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ
 • αρ.30: Ρυθμίσεις για την «επιτάχυνση απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων» από τους ΟΤΑ
 • αρ.31: Ρυθμίσεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων
 • αρ.32: Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)
 • αρ.33: Διατάξεις για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών και μείωσης μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους
 • αρ.34: Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς διαδικασία ρύθμισης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων (τροποποίηση αρ.123 του πρόσφατου ν.4674/2020)
 • αρ.35: Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία νεοσυσταθέντων Δήμων
 • αρ.36: Ρυθμίσεις συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ
 • αρ.37: Διατάξεις για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δημοσίου
 • αρ.38: Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων ΟΤΑ
 • αρ.39: Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος
 • αρ.40: Νομική υποστήριξη Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • αρ.41: Μεταγραφή ακίνητης περιουσίας Παιδικών Σταθμών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα που ο Υπουργός έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:

Πηγή: airetos.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged