Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι επιχειρηματικότητας σε 5 Βαλκανικές Χώρες

Κατάρτιση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συνεχίζοντας τη δουλειά που έγινε από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το πρόγραμμα Interreg Balkan-Mediterranean i3.

Το έργο i3 – «Εκπαίδευση για ιδέες, εφευρέσεις και καινοτομία στην επιχειρηματικότητα» είχε σα στόχο την προώθηση της συνεργασίας και την ανάπτυξη ενός μοντέλου επιχειρηματικής μάθησης και μεταφοράς γνώσης για την εκπαίδευση φοιτητών και επιχειρηματιών. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

250 Νέοι σε 5 Θεματικά Workshops που οργανώθηκαν στην Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία παρακολούθησαν ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστηρίων (workshops) πουδιαρθρώθηκε σε δύο κατηγορίες: Βασική και Ειδική Εκπαίδευση. Αναλυτικά:

Βασικές ενότητες:

 • Επιχειρήσεις προς όφελος της κοινωνίας – ιστορία των επιχειρήσεων, διεθνείς και εγχώριες αγορές, βασικοί «παίχτες», ενώσεις, δίκτυα, πλατφόρμες χρηματοδότησης κ.λπ.
 • Τέχνη της επικοινωνίας – ιστορίες επιτυχίας, κίνητρα, επιχειρηματική ηθική και κουλτούρα, πώς να γίνεις πλούσιος, ιδέες σε ένα θέμα, κ.λπ.
 • Προϋπολογισμός, δαπάνες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, αποταμιεύσεις, τράπεζες, κέρδος, αξιολόγηση κινδύνων και οφελών, κ.λπ.

Ειδικές ενότητες:

 • Παρουσίαση της κατάστασης του τομέα και του ανταγωνισμού.
 • Πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογίες, ειδική χρηματοδότηση, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού.
 • Φόρουμ για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών, εύρεση συνεργατών, υποστήριξη.

Οι 5 συνεργαζόμενες χώρες, Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα, συζήτησαν για την εκπαίδευση, τις προφορικές δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση στον άξονα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Στόχος του έργου ήταν να προωθήσει την ανάπτυξη, τη συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της Βαλκανικής – Μεσογειακής περιοχής αναπτύσσοντας, δημιουργώντας και προωθώντας ένα μοντέλο επιχειρηματικής μάθησης και μεταφοράς γνώσης (στο τρίπτυχο ιδέες, εφευρέσεις, καινοτομία – i3) για την εκπαίδευση των φοιτητών και των επιχειρηματιών.

Μέσα από τις δράσεις το έργο επιτεύχθηκε:

 1. να καθιερώσει τη συνεργασία μεταξύ εταίρων και ενδιαφερομένων φορέων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις επιχειρήσεις,
 2. να ενισχυθούν οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων, να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ,
 3. να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο με την αύξηση της ισορροπημένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων και την αντιμετώπιση των πιο άμεσων προβλημάτων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο,
 4. να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχτηκε μια κοινή μεθοδολογία για την ανάλυση των αναγκών σε καινοτομικά προϊόντα στις χώρες που συμμετέχουν (Ελλάδας, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και FYROM). Κάθε χώρα συνέθεσε τις ανάγκες σε επιμέρους τομείς όπως είναι το:

 1. Περιβάλλον (Αλβανία)
 2. Ενέργεια (Κύπρος)
 3. Πληροφορική (IT–Βόρεια Μακεδονία)
 4. Τρόπος Ζωής (Lifestyle – Βουλγαρία)
 5. Τεχνολογία (Ελλάδα)

Ο ενδιάμεσος στόχος ήταν η υιοθέτηση ενός μοντέλου ως εργαλείο και αναγνωρίσιμο σήμα για την προώθηση της δημιουργικής, καινοτόμου και στοχοθετημένης επιχειρηματικής μάθησης.

Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και νέους επιχειρηματίες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Καινοτόμα προσέγγιση – θεωρητική κατάρτιση βασισμένη στο παιγνίδι και το παιγνίδι ρόλων
 • Μέγιστη χρήση πλατφόρμων και εφαρμογών για κινητά για τη διευκόλυνση της κατάρτισης, τη δικτύωση, την κοινή χρήση, την αύξηση της υποστήριξης κ.λπ.
 • Εστίαση των προσπαθειών στους πιο κρίσιμους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες κοινωνικού οφέλους. Η προκαταρκτική ανάλυση εντόπισε 5 γενικά θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στις χώρες εταίρους στο πλαίσιο του έργου – Περιβάλλον, Ενέργεια, Πληροφορική, Τρόπος ζωής, Τεχνολογία.

Το συντονισμό του έργου από την ελληνική πλευρά είχε ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, κ. Σπύρος Συρμακέσης.

Tagged