ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ: Διαγράψτε από τους προϋπολογισμούς τις υποχρεώσεις που έχουν παραγραφεί (Εγκύκλιος)

Υπουργείο Εσωτερικών

 Επείγουσα Εγκύκλιο στους Δημάρχους, Περιφερειάρχες και στους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών,  απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών αναφορικά με τη διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεών τους.

Ο Π.Θεοδωρικάκος υπογραμμίζει πως η διαγραφή των υποχρεώσεων για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εκκαθαρίσει το υπάρχον απόθεμα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους μέχρι το τέλος του έτους.

Η συνέχιση της εγγραφής τους στον προϋπολογισμό, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται εσφαλμένα δαπάνες, οι οποίες ως μη κανονικές δεν είναι δυνατόν να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, καθιστώντας αδύνατη τη μείωση των υποχρεώσεων και την υλοποίηση της δέσμευσης της Χώρας, ως προς το βαθμό που βεβαίως αναλογεί στον υποτομέα των ΟΤΑ. Περαιτέρω, δεσμεύονται πόροι των ΟΤΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη διενέργεια άλλων κρίσιμων δαπανών για τη λειτουργία ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Υπουργείο, αφού παραθέτει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, σημειώνει ότι η παραγραφή των υποχρεώσεων γίνεται αυτοδικαίως, δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

«Ως εκ τούτου, η λήψη σχετικής περί παραγραφής Απόφασης από τα οικεία Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα, που λαμβάνει χώρα κατά τη συνήθη πρακτική και κατ’ επίκληση της γενικής αρμοδιότητας του συλλογικού αυτού οργάνου να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο ή την Περιφέρεια και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι κατά την άποψή μας εκ του περισσού.»

Η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο αντίστοιχα, θα εμπλακούν ούτως ή άλλως κατά την αναμόρφωση του Π/Υ, με την οποία θα αποτυπωθεί η διαγραφή, από αυτόν, των πιστώσεων που αφορούν οφειλές που έχουν παραγραφεί

Οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνει η Εγκύκλιος,ΟΦΕΙΛΟΥΝ κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ, όπως ρητά προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα των ΚΥΑ οδηγιών κατάρτισης, ή εφόσον αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση που θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην αρμόδια Αρχή, να έχουν προβεί στη διαγραφή όλων των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων από τον Π/Υ, κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση αυτού.

Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις του Φορέα για τις οποίες υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης,ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η διατύπωση σχετικής εκτίμησης από τη Νομική Υπηρεσία.Εφόσον με αυτή διαπιστώνεται η ύπαρξη τέτοιου είδους υποχρεώσεων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εγγραφή στον Π/Υ.

Υπογραμμίζεται πως ο αναμορφωμένος Π/Υ θα συνοδεύεται από Πίνακα που δίνει η Εγκύκλιος (με αναλυτικά στοιχεία για την κατηγορία εξόδων 81 αυτού για τους Δήμους, και με τους κωδικούς αριθμούς εξόδων με την διάκριση 02 για τις Περιφέρειες) προκειμένου η κατά τόπο αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση να διαπιστώσει ότι στον Π/Υ δεν έχουν εγγραφεί ατεκμηρίωτα πιστώσεις που αφορούν σε παραγεγραμμένες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την αριθμ.8783/7.2.2020 Εγκύκλιο κάνοντας κλικ εδώ

Πηγή: airetos.gr

Tagged