Μαθητές: Τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Νόμο και το Σύνταγμα

Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει μια σειρά από δικαιώματα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Στο άρθρο 16, παράγραφος 2, ορίζεται ότι: «H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς […]

Περισσότερα